Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Dẫn em sinh viên vào khách sạn chơi